Privacystatement met betrekking tot de website van Eyeday

Dit privacystatement heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website van Eyeday B.V. , gevestigd aan Hofspoor 5,       3994 VZ te Houten ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69153655.

Door middel van onze website kunt u een lensabonnement afsluiten of lenzen los bestellen. 

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot onze website, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen uw contactgegevens, bankgegevens, inloggegevens en oogsterktegegevens voor de navolgende doeleinden:

Het aanmaken van een account

Om een abonnement af te sluiten of om lenzen te bestellen, vragen wij u een account aan te maken. Om u toegang te bieden tot uw account registreren wij uw inloggegevens. Wij weten niet wat uw wachtwoord is, deze slaan wij gehashed op in ons systeem. Het is daarom van belang dat u zelf uw wachtwaard onthoudt. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Het aanmaken van een account is noodzakelijk om de overeenkomst tot het leveren van diensten en lenzen uit te voeren. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen producten of diensten leveren. 

Deze gegevens bewaren wij totdat u geen klant meer van ons bent en u uw account heeft opgeheven.

Het leveren van lenzen en diensten en verstrekken van informatie over de bestelling

Uw NAW-gegevens, uw e-mailadres, telefoonnummer gebruiken wij om de lenzen aan u te leveren en om u te informeren over uw bestelling, zoals het bevestigen van de bestelling en de levering daarvan. Een onderdeel van het afronden van de bestelling is de facturatie al dan niet via automatische incasso. Wij hebben daarom ook uw bankgegevens (bankrekeningnummer) nodig. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst tot het leveren van diensten en lenzen uit te voeren. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen producten of diensten leveren.

Wij zijn wettelijk verplicht om onze boekhouding bij te houden. Daarom bewaren wij deze gegevens tot zeven jaar na het sluiten van de overeenkomst. 

Toesturen van nieuwsbrieven

Indien u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt of daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres voor het toesturen van digitale nieuwsbrieven. U kunt zich op ieder moment [via uw account] en via de afmeldmogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief afmelden. 

Indien u zich heeft afgemeld, gebruiken wij uw gegevens niet langer voor dit doeleinde.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de door u gekozen lokale opticien. 

Wij kunnen voorts derden inschakelen die namens en in opdracht van ons nieuwsbrieven versturen. Daarnaast maken wij gebruik van IT-leveranciers waarbij wij bijvoorbeeld uw gegevens opslaan. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben met deze partijen afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van uw gegevens. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien dit het geval is zullen wij dit op de website aangeven. 

5. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer of ,oogsterkte),
  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer of oogsterke) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde. 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. 

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via: 088 - 8090380 of info@eyeday.nl.

Zorg voor uw ogen

Daglenzen zijn de meest comfortabele contactlenzen en het gemakkelijkste in het gebruik. Bovendien zijn daglenzen beter voor uw ogen, omdat ze steeds vervangen worden en niet hoeven te worden gereinigd.

Eyeday is gespecialiseerd in daglenzen, omdat wij alleen het beste voor uw ogen willen bieden. Hoe doen wij dat? Door hoge kwaliteit lenzen te leveren in combinatie met de zorg van uw lokale zelfstandige opticien.