ALGEMENE VOORWAARDEN voor de webshop van de Eyeday B.V.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eyeday B.V., gevestigd te Eyeday B.V., Hofspoor 5, 3994VZ Houten, hierna te noemen ‘Opticien’ en de ‘Consument’.

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Gegevens Opticien

Naam: Eyeday B.V.

Vestigingsadres: Eyeday B.V., Hofspoor 5, 3994VZ Houten

Email: info@eyeday.nl

Telefoon:

Artikel 3 Algemeen

1. De Consument kan via de webshop van de Opticien Producten bestellen of een abonnement afsluiten bij Opticien.

2. De Consument heeft de gebruiksvoorschriften, zoals verkort weergegeven in artikel 12 van deze voorwaarden, of zoals deze zijn medegedeeld door de Opticien, voor het gebruik van de Producten aandachtig gelezen en zal deze in acht nemen.

3. Wanneer Opticien een redelijk vermoeden heeft dat de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen is Opticien niet verplicht om een overeenkomst met de Consument aan te gaan ondanks de bestelling of de aanvraag van de Consument.

4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Opticien niet.

5.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende goederen/materialen.

6. Eventuele fouten in de bestelling, adresgegevens of betaalgegevens etc. dienen door de Consument direct schriftelijk aan Opticien gemeld te worden.

Artikel 4 Abonnement

1. Via een link in de webshop kan de Consument zich aanmelden voor een abonnement bij de Opticien.

2. Door middel van het abonnement verkrijgt de Consument een bepaalde korting wanneer hij/zij Producten bestelt bij de Opticien en worden de Producten tegen een gereduceerd tarief of gratis verzonden. Tevens kan de Consument met een abonnement gratis gebruik maken van de controles van de lenzen door de Opticien. Hoe hoog de korting op Producten is, hoe hoog de verzendkosten zijn en hoe vaak de controles plaatsvinden hangt af van de gekozen abonnementsvorm. De exacte beschrijving van het abonnement staat omschreven in de webshop van de Opticien.

3. Controles vinden plaats in de winkel van de Opticien. Elke abonnementsvorm biedt een aantal gratis controles aan per periode. De administratie van de Opticien over het aantal controles dat is uitgevoerd is leidend. Er wordt gecontroleerd op: juiste sterkte van de contactlenzen, conditie en gezondheid van de ogen en de passing van de lenzen.

4. Naar aanleiding van de aanmelding van de Consument ontvangt hij/zij een mail van de Opticien met daarin de omschrijving van het abonnement. Het abonnement gaat in op het moment dat de Consument de link in deze mail aanklikt.

5. Het abonnement wordt afgesloten voor één jaar. Na dit jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

6. De Consument kan het abonnement voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van één maand door dit in de Webshop aan te geven of door middel van het sturen van een mail aan de Opticien aan het in artikel 2 vermelde mailadres, of via mededeling in de winkel van de Opticien.

7. Het abonnement wordt maandelijks van de bankrekening van de Consument afgeschreven middels automatische incasso

8. Wanneer de Consument zijn abonnementsvorm wil wijzigen dient hij dit schriftelijk (per mail) aan te geven aan de Opticien. Het nieuwe abonnement gaat in op het moment dat de Opticien dit heeft bevestigd. Vanaf dat moment gelden ook de nieuwe kortingspercentages met betrekking tot de bestellingen van de Producten. Het aantal controles dat wordt uitgevoerd in het nog lopende jaar vindt plaats naar evenredigheid van de periode.

9. Wanneer de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet uit abonnement heeft de Opticien direct het recht, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de Consument dus geen recht meer op de controles, de korting of de beperking van de verzendkosten die samenhangen met zijn abonnement.

Artikel 5 Bevestiging van de bestelling van de Producten

De Consument ontvangt direct na het plaatsen van de bestelling van de Producten een e-mail van Opticien met daarin de bevestiging van de bestelling.

Artikel 6 Prijs

De in de Webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De Opticien is gerechtigd de prijzen van de Producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Consument indien de omstandigheden dit vereisen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 7 Betaling van de Producten

1. De Consument zal direct bij bestelling via de webshop aan Opticien betalen (uiterlijk voordat de levering plaatsvindt). Een eventuele korting afhankelijk van het abonnement zal daarbij worden verrekend.

2. Omdat betaling vooraf bij bestelling via de Webshop verplicht is, is de Consument in gebreke wanneer deze betaling niet vooraf door Opticien is ontvangen.

3. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die de Opticien dient te maken om haar facturen te innen komen voor rekening van de Consument.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. De Consument zal een administratieve factuur ontvangen van EyeDay International B.V. naar aanleiding van de bestelling. De verplichting tot betaling ontstaat echter op het moment zoals bepaald in lid 2 van dit artikel.

6. EyeDay International B.V. heeft van de Opticien een machtiging ontvangen om de facturatie en incassering van de openstaande rekeningen te verzorgen namens de Opticien. De Consument ontvangt de factuur dus van EyeDay International B.V.

7. Opticien is gerechtigd de levering op te schorten of geheel te staken wanneer de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zonder daarmee schadeplichtig te zijn.

Artikel 8 Wijziging van de bestelling van de Producten

1. Wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst (bijvoorbeeld de bestelde aantallen of een wijziging van het bestelde) dienen schriftelijk door de Consument bij Opticien te worden aangevraagd. Opticien moet met deze wijzigingen akkoord zijn gegaan en deze schriftelijk hebben bevestigd. De oorspronkelijke levertijd kan hierdoor worden gewijzigd zonder dat Opticien daarmee in gebreke is gekomen.

2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Opticien de Consument hierover van tevoren inlichten.

3.Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de Consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijke gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de Consument.

Artikel 9 Levering, vervoer (-kosten) en risico-overgang van de Producten
1. De levertijd van de Producten bedraagt uiterlijk 8 werkdagen.

2. De levertijd gaat pas in wanneer Opticien het door de Consument betaalde bedrag heeft ontvangen. De Consument is zich ervan bewust dat het enige dagen kan duren voordat het bedrag dat hij aan Opticien heeft betaald ook daadwerkelijk door Opticien is ontvangen.

3. Vertragingen kunnen zich voordoen tijdens, vakanties, piekperioden, of als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals productie- of vervoersproblemen bij de toeleverancier van Opticien.

4. Bij niet-tijdige aflevering dient de Consument de Opticien schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Opticien heeft kenbaar gemaakt, of het adres van een door de Consument schriftelijk aangewezen derde.

6. Na aflevering van de Producten door Opticien aan de Consument of aan een plaatsvervanger, of in ieder geval wanneer de Producten in de macht van de Consument of zijn plaatsvervanger zijn gekomen, zijn de Producten voor rekening en risico van de Consument. Opticien heeft in dat geval aan haar leveringsverplichting voldaan.

7. Zo spoedig mogelijk na het moment dat de Producten voor het risico van de Consument zijn gekomen dient de Consument de Producten te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen.

Artikel 10 Gebreken

1.De Consument is verplicht om binnen bekwame tijd uur na aflevering aan Opticien mededeling te doen van die gebreken, die na ontvangst van de Producten zijn geconstateerd. Hiervoor verwijst Opticien naar de onder artikel 18 opgenomen klachtenprocedure.

2. De mededeling aan Opticien bevat een omschrijving van de gebreken.

Artikel 11 Garantie

1. Er wordt alleen garantie gegeven onder de voorwaarden van de leverancier van Opticien en als deze leverancier de garantie ook erkent.

2. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Opticien aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 (Aansprakelijkheid).

3. Er wordt in ieder geval geen garantie gegeven:

4. Opticien dient een redelijke termijn en de gelegenheid tot herstel te krijgen.

Artikel 12 Gebruiksvoorschriften

2. De Consument is verplicht de Producten overeenkomstig de bestemming te gebruiken, waarbij de gebruiksvoorschriften in acht genomen dienen te worden.

3. De Producten mogen niet gewijzigd worden.

4.Opticien is niet aansprakelijk voor alle schade (inclusief letselschade), direct of indirect, ontstaan door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften en de bepalingen in dit artikel.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de/het Product(en) gaat pas over op de Consument op het moment dat de Consument de volledige betaling aan Opticien heeft voldaan.

Artikel 14 Beëindiging van de overeenkomst

1. Indien de Consument:

of wanneer door vertraging aan de zijde van Consument niet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, dan heeft Opticien het recht door het enkel plaatsvinden van een van deze omstandigheden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst te ontbinden en/of het geleverde terug te vorderen, en/of enig bedrag door Consument aan Opticien verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Opticien het recht om van Consument vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en renten daarmee verband houdende indien de ontbinding aan de Consument toerekenbaar is.

2. Opticien is in deze gevallen niet verplicht tot enige betaling van schadevergoeding over te gaan.

Artikel 15 Bedenktijd Producten en abonnementen

Bedenktijd voor Producten:

1. De Consument heeft het recht om binnen veertien dagen vanaf de dag dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het Product in ontvangst heeft genomen de ontvangen goederen zonder opgave van redenen terug te sturen.

2. Wanneer de door de Consument schriftelijk aangewezen derde de Producten in ontvangst heeft genomen dan wordt dit tijdstip aangehouden als zijnde tijdstip van ontvangst door de Consument zelf.

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de bedenktijd ligt bij de Consument.

4. De Consument kan onder andere gebruik maken van zijn bedenktijd door het invullen van het modelformulier voor herroeping zoals dat is te downloaden in de Webshop van Opticien of een email te sturen aan info@eyeday.nl

Omdat de Opticien de gegevens van de Consument moet kunnen terug vinden in haar administratie geeft de Consument daarbij het volgende duidelijk aan:

- dat er gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd;

- een beschrijving van het Product dat is besteld;

- de hoeveelheid Producten die zijn besteld;

- op welke datum er besteld is;

- naam en adres van de Consument.

De Consument kan de reden aangeven waarom er gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd. Dit is niet verplicht.

5. Opticien zal de Consument een bevestiging sturen van de ontvangst van zijn bericht wanneer deze via de mail of via de Webshop heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn bedenktijd.

Terugsturen Producten aan Opticien:

6. De Consument zendt de geleverde Producten bij voorkeur terug vergezeld van het formulier voor herroeping.

7. In ieder geval moeten de Producten binnen veertien dagen na het versturen van het bericht waarin wordt aangekondigd dat de Consument gebruik wil maken van zijn bedenktijd, worden terug gestuurd aan de Opticien. Omdat de Opticien moet kunnen nagaan van wie het Product is, moet aan het Product ook een kopie van het ingevulde modelformulier voor herroeping worden toegevoegd, of in ieder geval de gegevens van de Consument worden toegevoegd zoals deze staan opgesomd in artikel 15.4 van deze algemene voorwaarden.

8. De Consument stuurt de Producten terug aan:

Eyeday B.V., Hofspoor 5, 3994VZ Houten

9. Consument stuurt het Product terug in originele staat, ongeopend en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking aan de Opticien.

Kosten terugzenden:

10. De Consument draagt de kosten van het terugzenden van de Producten.

Terugbetaling door de Opticien:

11. Wanneer de Consument gebruik heeft gemaakt van de bedenktijd vergoedt de Opticien alle betalingen die de Consument heeft gedaan om het Product geleverd te krijgen. Ook de verzendkosten die berekend zijn voor levering (dus niet voor terugzending) worden door Opticien terugbetaald.

12. Opticien zal binnen veertien dagen nadat de mededeling van herroeping door de Consument is verstuurd en indien de geretourneerde Producten door Opticien zijn ontvangen, de betalingen van de Consument retourneren.

13. Opticien hoeft pas overgaan tot het terugbetalen wanneer het Product ook daadwerkelijk door Opticien is terug ontvangen of wanneer Opticien een bewijs van de Consument heeft ontvangen van verzending door de Consument, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

14. Opticien gaat alleen over tot terugbetaling wanneer het Product in originele staat en ongeopend wordt terug ontvangen.

Verplichtingen Consument tijdens bedenktijd

15. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt zal hij/zij het Product in de originele staat en verpakking aan Opticien retourneren conform de door de Opticien verstrekte instructies.

16. Kartonnen verpakkingen mogen niet worden geopend of beschadigd in verband met hygiëne. Producten zijn dan niet meer herbruikbaar voor Opticien.

17. Wanneer de verpakking door de Consument is geopend vervalt de bedenktijd voor de Consument.

Bedenktijd abonnementen:

18. De Consument heeft een bedenktijd voor het via de Webshop afgesloten abonnement.

19. Zodra de Consument de link in de mail van de Opticien zoals genoemd in artikel 4.4 heeft aangeklikt gaat de bedenktijd van 14 dagen in.

20. De Consument kan onder andere gebruik maken van zijn bedenktijd door het invullen van het modelformulier voor herroeping zoals dat is te downloaden in de Webshop van Opticien of een email te sturen aan info@eyeday.nl.

21. Omdat de Opticien de gegevens van de Consument moet kunnen terug vinden in haar administratie geeft de Consument het volgende duidelijk aan:

- dat er gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd;

- welke vorm van abonnement is afgesloten;

- op welke datum het abonnement is afgesloten;

- naam en adres van de Consument.

De Consument kan de reden aangeven waarom er gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd. Dit is niet verplicht.

22. De Opticien zal de Consument een bevestiging sturen van de ontvangst van de herroeping wanneer deze via de mail of via de Webshop heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn bedenktijd.

23. Wanneer de Consument gebruik wil maken van de voordelen van het abonnement (bijvoorbeeld het uitvoeren van oogcontroles) tijdens de bedenktijd, dan vervalt het recht op de bedenktijd. De Consument zal hiertoe een verzoek indienen bij de Opticien. In dit verzoek moet de Consument het volgende aangeven:

- dat hij alvast wil genieten van de voordelen van een abonnement in de bedenktijd van 14 dagen, zoals de kortingen en de gratis controles;

- èn dat hij daarom geen gebruik zal gaan maken van zijn bedenktijd zodra er gebruik is gemaakt van het abonnement.

De Consument dient zijn verzoek te bewaren. De Opticien zal dit verzoek bevestigen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1.Voor gebreken in de Producten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.

2.Alle andere dan in lid 1 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Opticien is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.

3.Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot één maal de factuurwaarde van de betreffende order.

4.Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opticien.

5. Opticien is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opticien is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Opticien is niet aansprakelijk voor alle schade ontstaan door het niet naleven van de bepalingen in artikel 12 (Gebruiksvoorschriften), of voor enige schade als gevolg van, of voortvloeiende uit, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, reiniging of onderhoud.

Artikel 17 Overmacht

1.Opticien is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2.Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stakingen, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, defecten aan machines of installaties, gebrek aan benodigde materialen (als het bestelde niet leverbaar is door de leverancier van Opticien), zaken of diensten, energiestoringen, storingen in technologie, niet (volledige) beschikbaarheid van personeel, niet voorzienbare stagnatie bij Opticien of derden waarvan Opticien afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

3. Opticien verkeert tevens in overmacht wanneer haar leverancier door welke omstandigheid dan ook niet in staat is het Product te leveren.

4. Wanneer er zich een vertraging in de levering voordoet of wanneer levering in het geheel niet mogelijk is ontvangt de Consument hiervan bericht uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De leveringstijd zal dan worden verlengd met de termijn van de vertraging.

5. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd dan hebben beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen door Opticien.

6. Wanneer Opticien niet kan leveren wegens overmacht dan zal Opticien het reeds door de Consument betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 18 Klachten en klachtenprocedure

1. De Consument kan eventuele klachten richten aan:

Eyeday B.V., Hofspoor 5, 3994VZ Houten

of per email richten aan: info@eyeday.nl onder vermelding van ‘klachten’.

2. De klacht zal als aanhef zal hebben ‘klacht’ en dient de volgende punten te omvatten:

3. Op verzoek van Opticien dient het Product waar de klacht betrekking op heeft te worden terug gezonden aan Opticien. Wanneer het Product niet wordt terug gezonden wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Drie werkdagen na ontvangst van de klacht door Opticien, ontvangt de klager een bevestiging van Opticien van ontvangst van de klacht.

4. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht door Opticien, geeft Opticien een schriftelijke inhoudelijke reactie op de klacht.

5. Wanneer Opticien langere tijd nodig heeft om onderzoek te doen dan wordt de klager hiervan binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. Opticien zal hierbij een toelichting geven op het uitstel en daarnaast aangeven binnen welke termijn de klager een inhoudelijke reactie mag verwachten.

6. Indien een klacht gegrond is volgens artikel 11 (Garantie), zal Opticien gratis een nieuw Product leveren. Opticien zal in dat geval de verzendkosten voor haar rekening nemen. Opticien is in geen geval verplicht tot een vergoeding in geld.

7. Indien het leveren van de Producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opticien slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 (Aansprakelijkheid).

8. Opticien is slechts verplicht tot vervanging voor zover Opticien deze Producten nog in zijn assortiment heeft.

Artikel 19 Privacy

1. Opticien verwerkt, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, persoonsgegevens van de Consument die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het verbeteren van de Producten en/of diensten van Opticien, evenals voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van de Producten en/of diensten van Opticien conform het op de Webshop gepubliceerde privacy statement: (link opnemen) Eyeday B.V..

2. Opticien heeft technische en organisatorische maatregelen genomen tegen de onbevoegde of onwettelijke verwerking van dergelijke gegevens en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging van dergelijke gegevens. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

3. Alhoewel Opticien zich zal inspannen om gegevens als bedoeld in dit artikel veilig te stellen conform lid 2 van dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

Artikel 20 Geschillen

Op elke overeenkomst tussen Opticien en de Consument is Nederlands recht van toepassing.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden

Zorg voor uw ogen

Daglenzen zijn de meest comfortabele contactlenzen en het gemakkelijkste in het gebruik. Bovendien zijn daglenzen beter voor uw ogen, omdat ze steeds vervangen worden en niet hoeven te worden gereinigd.

Eyeday is gespecialiseerd in daglenzen, omdat wij alleen het beste voor uw ogen willen bieden. Hoe doen wij dat? Door hoge kwaliteit lenzen te leveren in combinatie met de zorg van uw lokale zelfstandige opticien.